เหล็กเอชบีม

(H-Beam)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รีดร้อน มีหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) เหมาะสําหรับงาน โครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างเสา นิยมนําไปใช้สําหรับการก่อสร้างเสาหรือคาน

เหล็กไวด์แฟรงค์

(Wide-Flange)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มีรูปทรงลักษณะคล้ายเหล็กไอบีมแต่มีขนาดความหนาที่บางกว่า ซึ่งนิยมใช้กับโครงสร้างทั่วไป เช่น งานเชื่อม